Mineralutvinning er god distriktspolitikk Foto: Norsk Bergindustri

Mineralutvinning er god distriktspolitikk

Distrikts-Norge har et mangfold av de ressursene som fremtiden vil kreve mer av. Mineralnæringen kan og bør spille en aktiv rolle i distriktspolitikken i årene fremover, mener Norsk Bergindustri-leder Anita Hall.

Norske mineralressurser ligger spredt over hele landet, og uttak og produksjon av disse vil i mange tilfeller utføres på steder der økt etterspørsel etter varer og tjenester gir potensial for ringvirkninger. Således utgjør en sunn og sterk mineralnæring god distriktspolitikk.

I et innlegg i avisa Nationen, slår Anita Hall, generalsekretær i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri et slag for mineralnæringens rolle for å nå distriktspolitiske mål.

Ifølge Hall er et vanlig anslag at et årsverk i mineralnæringen utløser 1 – 3 årsverk i andre næringer som leverandører, underleverandører, service, transport etc.

Bakgrunnen er at Distriktsnæringsutvalget nylig utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål ved å blant annet synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

-Mineralnæringen kan og bør spille en viktig rolle i distriktspolitikken i årene fremover, skriver Hall. Hun påpeker at dette fordrer at vi har politikerne som legger til rette for det.

Foruten ringvirkninger i lokalsamfunn, kan mineralnæringen også bidra til å gjennomføre det grønne skiftet. Hall trekker frem kobber som et eksempel på et «grønt mineral» som blant annet vil bli mer og mer etterspurt til elektrifisering av transportsektoren, samt til solceller, vindmøller, smarttelefoner, batterier og så videre der også andre essensielle mineraler inngår.

Norge sitter på mange av råstoffene overgangen til et grønnere samfunn krever. Vi har i dag gode forekomster av titan, kobber, jern, kvarts, grafitt, pukk og naturstein, og et betydelig potensial innenfor sjeldne jordartsmetaller, sink, nikkel, bly, magnesium og fosfat.

– Distrikts-Norge har mange av de ressurstypene som fremtiden vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder, avslutter Anita Hall.

X