"NGU trenger en  klok leder"Avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Foto: Halfdan Carstens

"NGU trenger en klok leder"

Gunn Kari Hygen sier at NGU trenger «en sterk leder» . Tom Heldal mener NGU først og fremst trenger en klok leder.

Gunn Kari Hygen sier til geo365.no at NGU trenger «en sterk leder» for å snu en skute i feil retning. «Skuta» er norsk mineralindustri og prospektering etter nye ressurser. Selv tror jeg at NGU, som tidligere, først og fremst trenger en klok leder.
geo365.no 3. mai: «NGU trenger en sterk leder».
Hygen tegner et bilde av norsk mineralindustri som en pasient på sotteseng, «all time low», og som «nesten ikke produserer og eksporterer mineraler». Vi kan alle være enig i at det er grunnlag for å øke utvinningen. Men ikke glem at mange norske mineraler gir grunnlag for betydelige verdikjeder i Norge som ikke nødvendigvis sees i mineralstatistikken. Norsk mineralindustri er atskillig mer enn steinbrudd og gruver.

Først i Europa

Hygen sier at det først av alt «er mangel på prospekter». Faktum er at det finnes mange prospekter, og tre av dem planlegger for tiden oppstart. Snart kan du få tilgang til en lang rekke av dem på NGUs karttjenester, som første land i Europa, og NGU lokaliserer stadig flere gjennom kartleggingsprosjekter.
At det brukes mindre penger på leting og prospektering i Norge enn i våre naboland er derimot tilfelle. Det skyldes et mangehodet troll av årsaker og jeg betviler at «styrken» til NGUs leder vil ha noen som helst innvirkning på utviklingen.
NGU er en kunnskapsinstitusjon. Det betyr at dyktige medarbeidere som har god kontaktflate i samfunnet representerer en betydelig kraft i å skape nye ideer og prosjekter. Uten disse hadde det vært nærmest umulig å utvikle nye fagområder slik som maringeologi og skredfarekartlegging. Med slike medarbeidere er det mulig for NGU å ta opp nye metoder og forskning og raskt omsette det til samfunnsnytte, gjerne i tett samarbeid med andre etater og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Og rulle inn de ca. 100 millioner kronene som vi i tillegg til basisbevilgningen skal fakturere til offentlige programmer, forsknings- og utviklingsprosjekter hvert år. Derfor er det viktig å ha en kompetent leder som er i stand til å forstå, lytte til og motivere sine medarbeidere.
«Institusjonen trenger en sterk person som kan lede en systematisk og målrettet kunnskapsinnhenting for de viktigste mineraliseringene våre, på en helt annen måte enn hva NGU gjør i dag», sier Hygen. Utsagnet gir sterk grunn til å anta at Hygen har manglende kunnskap om bredden i det NGU holder på med.

Oppgraderer databasen

Selv om det selvsagt er mulig å finne svakheter i våre databaser, vil jeg uten tvil påstå at de er blant verdens beste. Jeg tror ikke det finnes andre land som har en mer innholdsrik byggeråstoffdatabase, og etter en snarlig oppgradering vil databasen over andre mineralressurser følge etter. Jeg vil også hevde at NGU har solid kunnskap å bidra med til næringsliv som leter etter mineraler i Norge, og at vi jobber med «systematisk og målrettet kunnskapsinnhenting» hver eneste dag.
Vi kunne imidlertid ha ønsket oss et høyere tempo i kunnskapsinnhentingen. NGU er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og må til enhver tid følge de prioriteringer som gis i de årlige tildelingsbrevene.
De siste årene har det vært økte bevilgninger til marin kartlegging, men kartleggingen av mineralressurser har blitt kuttet med titalls millioner kroner. NGU har videreført kartlegging av berggrunn, løsmasser og mineralressurser innenfor de rammene som er gitt, og produksjonen av nye kart, data og tjenester er høy. NGU har ovenfor NFD og Næringskomiteen vært svært tydelig på at geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging er like viktig for fremtidig mineralindustri som gode topografiske kart er for vegbygging.

Blant verdens beste

Jeg tror NGU først og fremst trenger en klok leder. Jeg har selv vært i NGUs ledelse noen år, og jeg kan med hånden på hjertet si at det er en institusjon blant verdens beste innenfor området. Jeg er stolt av medarbeiderne på NGU, de er selvtenkende individer med stor innovasjonsevne og innsatsvilje. Det vi trenger minst, er en såkalt «sterk leder» som har sett Lyset og innfører et uopplyst enevelde.
Gunn Kari Hygen er herved invitert til å få en orientering om NGUs virksomhet slik at hun kan basere fremtidige meninger på korrekt informasjon. Og vi er alltid takknemlig for konkrete innspill om hvordan vi kan gjøre ting på «en helt annen måte».
Tom Heldal
PS Tom Heldal var ikke blant søkerne til stillingen som adm. direktør ved NGU.
Red.

X