Skeptisk til BjørnevatnGruveplan for nye Sydvaranger.

Skeptisk til Bjørnevatn

Direktoratet for mineralforvaltning vurderer å gi Sydvaranger Eiendom driftskonsesjon på visse vilkår. Det betyr endringer i forhold til søknaden.

Sydvaranger AS tar sikte på ny gruvedrift i malmfeltene sør for Kirkenes. Nå har Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) vurdert søknaden og konkludert med at «det vurderes å gi driftskonsesjon på vilkår. Vilkårene innebærer endringer i driften i forhold til søknaden».

Jerntoppen nesten klar

DMF vurderer å gi tillatelse til oppstart av dagbruddsdrift i Jerntoppen lengst sør i det områder Sydvaranger kaller Syd-Feltene.

Men før brytning av malm og gråberg i øvrige områder i sør kan starte, må det utarbeides ny driftsplan for hvert enkelt brudd.

Oppdaterte driftsplaner skal inkludere en plan for igjenfylling av utdrevne bruddområder, og gråberg skal ikke deponeres i uberørt terreng og vann.

Negativ til Bjørnevatn

DMF vurderer derimot å ikke gi tillatelse til oppstart av gråbergs- og malmbrytning i Bjørnevatn på det grunnlaget som foreligger i søknaden.

DMF skriver videre at «det utelukkes ikke at det kan tillates uttak av deler av malmen i Bjørnevatn ved dagbruddsdrift. Dette fordrer imidlertid at det foreligger tilfredsstillende utredninger av ulike brytningsmetoder, hvor uttak av den totale forekomsten er ivaretatt, og med minimering av gråbergsdeponering som mål».

DMF krever også at «det før oppstart stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikringstiltak innenfor konsesjonsområdet. DMF varsler at det også vil kreves økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og avslutning innenfor området».

Ordføreren skuffet

Sør-Varangers ordfører håper imidlertid Direktoratet for mineralforvaltning snur og gir Sydvaranger AS tillatelsen selskapet trenger for å starte opp etter planen.

«Jeg vil arbeide for at DFM må endre sitt tilsvar til Sydvaranger, slik at vi kan skape 400 nye arbeidsplasser i Sør-Varanger, som vil gi positive ringvirkninger for hele kommunen. Her må alle gode krefter dra sammen slik at mineralnæringen kan ha en framtid i Norge,» skriver han i et innlegg i iFinnmark.

Frist for tilbakemelding er satt til 3. desember. DMF vil deretter fatte et endelig vedtak i saken.

 

X