Vil ha statlig investeringsfond Terje Hansen i Troms og Finnmarks avdeling av Fremskrittspartiet. Foto: Privat

Vil ha statlig investeringsfond

Troms & Finnmark FrP vil gjenreise bergverksindustrien ved å opprette et statlig fond på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort.

– Finland har etablert et mineralfond på ca. 400 millioner euro, noe som har gitt Finland tusenvis av gruvearbeidsplasser tuftet på kommersielle vilkår, sier Terje Hansen, politisk nestleder i Troms & Finnmark FrP.

Nå vil partiet få fart på «AS Norge» og har derfor fremmet et forslag for stortingsgruppen i FrP der hensikten er å ivareta norsk mineralnæring. Bakgrunnen er selvsagt de betydelige mineralforekomstene som Norge besitter, og da spesielt i Nord-Norge, og som kan gi tusenvis av nye distriktsarbeidsplasser.

– Norge har nå tre store gruveprosjekter som for så vidt er klare til å kommersialiseres, men markedet for å kapitalisere opp en slik type næring er svært vanskelig fordi det er snakk om årevis før en eventuell driftskonsesjon foreligger, samtidig som veldig få investorer har disse lange pengene disponible her i Norge, sier Hansen.

Han refererer til at vi for tiden har tre selskaper som stort sett er klare for oppkapitalisering, nemlig Nordic Mining, Nussir og Sydvaranger, men at det gjerne tar 10-15 år før et selskap er klar for å kunne gå ut i markedet for å kapitalisere prosjekter.

– Oppstart på ovennevnte selskaper vil koste i størrelsesorden seks milliarder kroner og kunne gi 1500-2000 arbeidsplasser, men utfordringen er nå spesielt vanskelig ved at investorer verner om sine eksisterende verdier og ikke vil ta store eierposter med de kapitalbehov og forpliktelser dette medfører i nye selskapsetableringer.

Hansen mener at tiden nå er inne for å gjenreise bergverksbedrifter i Norge ved at å etablere et statlig investeringsfond som tar et ansvar på kommersiell basis og bidrar med å finansiere opp norsk mineralnæring.

– Med bakgrunn i den siste tidens permitteringer av hundredetusener arbeidsplasser, samtidig som olje- og gasnæringens ligger med brukket rygg, må vi faktisk begynne å ta tak i de ressursene som vi har muligheten til å utnytte. Troms & Finnmark FrP foreslår derfor å etablere et statlig fond på 5 milliarder kroner som kan bidra til at arbeidsplasser skapes med inntekter både for ansatte, kommuner og stat, samtidig som det kan gi betydelige valutainntekter til Norge.

– Skal vi ha ambisjoner om å opprette bosetning  og bygge samfunn er et statlig investeringsfond på 5 milliarder kroner en meget god investering samt døråpner til en framtidig bærekraftig mineralnæring.

Hansen trekker fram Sydvaranger som i et 20 års driftsperspektiv, med 3-4 millioner tonn produsert jernkonsentrat, kan bety ca. 60-100 milliarder kroner i omsetning.

– Min oppfordring er at vi sammen må sette fokus for å skape morgendagens Norge, derfor forventes en rask politisk avklaring og helst i forbindelse med revidert nasjonal budsjett, avslutter Terje Hansen, politisk nestleder i Troms & Finnmark FrP.

 

X