Vurderer å klage på vedtaket

DMFs vedtak skaper en rekke uklarheter og mangel på forutsigbarhet for Sydvaranger og vår investor, skriver Sydvaranger i en kommentar.

Enkelte vurderinger og begrunnelser er endret, men vedtaket (Klart for oppstart i Kirkenes) som nå foreligger er i stor grad samsvarende med varselet om vedtak av 5. november 2018, skriver Sydvaranger i en kommentar.

«Vi i Sydvaranger og våre rådgivere vil i løpet av de neste dagene studere vedtaket nærmere. Vedtaket skaper en rekke uklarheter og mangel på forutsigbarhet for Sydvaranger og vår investor, og det er overveiende sannsynlig at Sydvaranger vil måtte klage til Næringsdepartementet,» heter det i pressemeldingen.

DMFs vedtak betyr at tet kun gis  tillatelse til å starte opp virksomhet på et av de mindre bruddene sør i konsesjonsområdet (Jerntoppen). Likevel må ny driftsplan for dette bruddet må utarbeides innen tre måneder.

«Hovedvilkårene for gruvedrift innenfor det samlede konsesjonsområdet er ikke i samsvar med Sydvarangers søknad. Det betyr at oppstart av gruvedrift fortsatt vil være avhengig av en eventuell fremtidig godkjennelse fra DMF av nye driftsplaner for alle andre brudd (Bjørnevatn og alle andre brudd i Sørfeltet).»

Uklarhet – og mangel på forutsigbarhet

«Vedtaket fremstår som uklart på en rekke sentrale punkter, og eventuelle videre utredninger eller revisjon av planer som kreves spesifiseres ikke. DMF har heller ikke i møter vært villige til å gi spesifikke krav om hva slags dokumentasjon som ønskes eller hva slags tidsrammer direktoratet ser for seg.»

«Sydvaranger gis dermed lite eller ingen forutsigbarhet.»

«Det er selvfølgelig svært kritisk for Sydvaranger, som er avhengige av en rask avklaring for å kunne beholde finansieringen fra Orion, en av verdens største gruveinvesteringsselskaper. Så store investeringer som ny gruvedrift krever vil ikke kunne gjøres uten slik forutsigbarhet.»

Uheldig for Norge

«For våre investorer i Orion sender vedtaket et svært uheldig signal til en av de største markedsaktørene internasjonalt om stor politisk risiko knyttet til alle gruveprosjekter i Norge, selv prosjekter som i utgangspunktet ikke er spesielt kontroversielle lokalt.»

«Dette påvirker selvfølgelig også Sydvarangers mulighet til å utvikle organisasjonen gjennom videre rekruttering.»

«Vi leser at DMF skriver at de har lagt vekt på de samfunnsmessige konsekvensene i henhold til intensjonene i mineralloven, da dette var en av hovedinnvendingene Sydvaranger, LO, NHO, Sør-Varanger Kommune og Finnmark Fylkesting hadde til varselet om vedtak.»

«Sydvaranger kan fortsatt ikke se konkrete eksempler på at DMF vektlegger hensynet til verdiskapning og næringsutvikling. Det aller viktigste mineralnæringen trenger er forutsigbarhet. »

«Gjenåpningen av Sydvaranger har stor støtte lokalt etter mer enn hundre års sameksistens, det er inngått samarbeidsavtale med Reinbeitedistriktet og vi har alle nødvendige tillatelser fra Miljødirektoratet, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Kystverket og Statens Jernbanetilsyn.»

«Når dette ikke er tilstrekkelig for å få en driftstillatelse på konkrete og forutsigbare vilkår, er det vanskelig å tenke seg hvilke norske gruveprosjekter som kan få det.»

Fortsatt håp

«Ny drift forutsetter rammevilkår som muliggjør drift av forekomsten. Hensynene som mineralloven skal ivareta må derfor balanseres. Først da vil man oppnå lovgivers målsetning om å stimulere og tilrettelegge for økt næringsutvikling gjennom modernisering, forenklinger og bedre rammevilkår for næringen.»

«Vi håper derfor fortsatt på at vi i løpet av kort tid kan komme frem til en løsning med DMF og Nærings- og Fiskeridepartementet som muliggjør gjenåpningen av Finnmarks største private arbeidsgiver.»

Definitivt skuffet

Daglig leder Thomas Bækø i Sydvaranger sier til SVA.no at de er skuffet. Han mener konsesjonen i praksis er gitt med samme vilkår som i varselet før jul.

– Dette gir overhodet ikke grunnlag for å kunne reise finansiering. Det er en konsesjon uten egentlig rett til noen ting, sier Bækø.

 

X