8 nye geologiske kartKartet viser de nylig kartlagte områdene i Barentshavet (nummer 1-7, samt innrammet område nord for Thor Iversen-banken). I de nye kartene angir blå farger finkornige sedimenter (f. eks. slam og sandholdig slam), gule farger sandige sedimenter, og grønne farger slam- eller sandbunn der det også finnes grovere sedimenter som grus, stein og blokk. Dybdekartet viser de dypeste områdene med mørkest blå farge og grunnere områder med lysere blå farger. Kartografi: MAREANO

8 nye geologiske kart

MAREANO har publisert åtte nye geologiske havbunnskart i Barentshavet.

Kartene over bunnsedimenter – kornstørrelse – dekker et transekt fra Bjørnøyrenna til Kong Karls Land på Svalbard, og en del av området MAREANO Øst langs grenselinjen mot Russland.
De nye bunnsedimentkartene dekker åtte områder på til sammen 8 500 km2.
Det er store forskjeller i bunntype fra område til område. På bunnen av den dype Bjørnøyrenna finner vi slam, og grusholdig og sandholdig slam, men enkelte steder også grus, stein og blokk. På Hopenbanken, grunnere enn ca. 200 m, består havbunnen for det meste av slam og sand med grus, stein og blokk.
De grovkornete sedimentene er morenemateriale avsatt av isbreer som dekket Barentshavet under siste istid. Mot slutten av istiden ble havbunnen pløyd opp av drivende isfjell som skrapet ned i bunnen. Mer finkornige sedimenter er avsatt i de dypeste pløyesporene etter at isen forsvant.
Les hele saken hos MAREANO.

X