Innsynkingen i Bjørvika

Flere byggeprosjekter i Bjørvika har den siste tiden opplevd problemer knyttet til innsynking. Kjell Karlsrud ved NGI var fagmannen som først påpekte hva som egentlig foregår ved Oslos havneområde.

Grunnen i Bjørvika synker i et høyere tempo enn hva som har vært forutsett av statlige aktører og entreprenører. I tillegg foregår det horisontale forskyvninger. Dette har gitt setningsproblemer og skapt usikkerhet rundt hva som vil skje med grunnen i takt med at stadig flere bygg reises.

I fjor høst skrev Karlsrud en rapport der han påpekte hvilke problemer en kunne forvente å få ved utbygging i Bjørvika knyttet til setninger. Nettstedet geoforskning.no har snakket med Karlsrud om bakgrunn og årsaker.

Er innsynking i Bjørvika et nylig oppdaget fenomen?

Nei, at det foregår terrengsetninger i området har vært kjent i vel 50 år.

Hvordan vil du beskrive grunnforholdene i Bjørvika?

Bjørvika representerer en gammel sjøbunn, og flere titalls meter med marin leire er avsatt over berggrunnen i området. I tillegg har det gjennom flere århundrer blitt dumpet fyllmasser som har flyttet strandlinjen og havneområdet sørover. Fyllmassene har en tykkelse på opptil fem meter.

Er setningene i Bjørvika naturlige, eller skyldes de menneskelig aktivitet?

Både og. Naturlige setninger har forekommet i området siden den marine leiren ble avsatt. Dette skyldes konsolidering (kompaksjon), og betyr kort fortalt at leirmineralene gradvis legger seg tettere og skiller ut vannet i porene på grunn av trykket de er utsatt for. Fyllmassene i området bidrar mest til setningen, som i dag ligger på mellom 3 og opptil 13 millimeter per år. Når det nå graves opptil ti meter dype byggegroper i området, vil det føre til at poretrykket i den marine leiren synker. Redusert poretrykk leder til økt spenning mellom leirkornene, og vi får en tilleggskonsolidering utover den naturlige konsolideringen. Dette gir høyere innsynkingsrater.

 

Hvilke problemer gir setningene?

En ting er det estetiske. Bygningene og Dronning Eufemias gate er fundamentert på grunnfjellet, mens terrenget rundt synker. Dette skaper glipper mellom betongdekket og terrenget og ser rett og slett ikke bra ut.

Verre er det med ledningsnettet, som synker med terrenget, samtidig som det står fastmontert i byggene. Da kan man få et problem i overgangen. En kan også risikere å få motfall på ledninger, det kan spesielt være et problem for avløpsnettet.

Et tredje problem er at setninger også skaper horisontale forskyvninger. Dette skyldes at setningene er lokale, og avtar med avstanden fra for eksempel en byggegrop. Horisontale forskyvninger kan blant annet gi påkjenninger på peler, noe det ikke tas høyde for i prosjekteringer. Dette har vi for eksempel sett gjøre utslag på Nordenga bru, der det har blitt rapportert om sprekker i betongen.

LtsSMh5SQU2KibvrTl79tEQQjMowBr1VQN7Zw2tHUiQ

Kjell Karlsrud ved Norges Geotekniske Institutt har adressert problemet med innsynkning i Bjørvika. Foto: Ronny Setså

Kjell Karlsrud (GEO 04/2012; «Doktorgrad 66 år gammel») er sivilingeniør med spesialisering innen geoteknikk og teknisk ekspert ved Norges Geotekniske Institutt (GEO 08/2012; «Søker begeistring»). Han er en av Norges fremste eksperter innen peler, fundamentering og grunnforhold.

 

X