Norsk oljeproduksjon er karbonnøytral

Norsk oljeproduksjon er karbonnøytral

Vi kan knapt lese en avis uten å støte på beskyldningen om at produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel gir utslipp av CO2 som bidrar til at Jorda blir overopphetet.

Følgelig, blir det hevdet, må vi snarest mulig slutte å produsere olje og gass, og videre leting etter petroleum på norsk sokkel bør opphøre snarest.

Norge må gi sitt bidrag til en global reduksjon i utslipp av såkalte klimagasser, er omkvedet. Det kan vi gjerne være med på. Men da må konsekvensen av de foreslåtte produksjonskuttene gi mening. Det gjør de ikke.

La oss trekke opp perspektivet.  Norge slipper ut ca. 7 kg CO2 per fat oljeekvivalent (o.e.) produsert, mens snittet for verden som helhet er nærmere 18 kg CO2 per fat o.e. produsert. For hvert fat o.e. Norge produserer kan vi derfor si at vi sparer verden for utslipp av rundt 10 kg CO2.

Sagt på en litt annen og enklere måte: Norges utslipp av CO2 per fat o.e. vi produserer er under halvparten (!) av gjennomsnittet for verden, og med god margin. Nordmenn har altså absolutt ingenting å skjemmes over når det gjelder de utslippene vi forårsaker fra egen produksjon.

La oss se på hva dette betyr for verdens samlede utslipp av CO2. Norge har en daglig produksjon på ca. 4 millioner fat o.e. per dag, og derfor en årlig olje- og gassproduksjon på omtrent 1500 millioner fat o.e. Hvis vi sparer 10 kg per fat produsert o.e., blir derfor den totale besparelsen i løpet av ett år grovt regnet 15 milliarder kg, eller ca. 15 millioner tonn.

Til sammenligning er de direkte utslippene fra olje- og gassvirksomheten ca. 14 millioner tonn per år. Det aller meste av dette (85 prosent) er knyttet til forbrenning av naturgass og diesel for å drive turbinene på produksjonsplattformene (kilde: norskpettoleum.no).

Ved å produsere olje og gass fra norsk sokkel, sparer vi altså verden for like mye CO2 som vi slipper ut ved å produsere de samme fatene. Hvis Norge i stedet hadde valgt å avslutte produksjonen, ville verdens utslipp av olje- og gassproduksjon gått opp, og ikke ned, slik motstanderne av en framtidig norsk oljeindustri ønsker.

Vi kan derfor trygt si at norsk oljeproduksjon gjør Norge karbonnøytral.

Dette er ikke en lek med tall. Dette er faktisk en realitet. Samtidig går vi foran og viser verden at det faktisk er fullt mulig å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjon.

GODT NYTT ÅR!

Halfdan Carstens

Gassfeltet Ormen Lange ble påvist i 1997, plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004 og produksjonen startet i 2007. Feltet produserer fra sandstein av paleocen alder i Eggaformasjonen. Reservoaret ligger på 2700-2900 meter dyp under havoverflaten og har meget god kvalitet. De opprinnelige reservene var 325 milliarder m3 gass (noe kondensat), tilsvarende 2044 millioner fat oljeekvivalenter. CO2-utslippene fra produksjonen er med ca. 4 kg per fat oljeekvivalenter langt under det norske gjennomsnittet, og milelangt unna det globale gjennomsnittet. Illustrasjon: Shell

 

 

X