Krafttak for mineralindustrienStortingsrepresentant Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet har ambisiøse tanker for bergverksnæringen, men de reflekteres ikke i forslaget til partiprogram. Foto: Halfdan Carstens

Krafttak for mineralindustrien

Stortingsrepresentant Helga Pedersen har klare tanker om fremtiden for mineralnæringen. Økt bearbeiding og verdiskaping er nøkkelord.

– Mineralnæringen får liten oppmerksomhet, påpekte stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) da hun innledet til debatt på Norsk Bergindustri årsmøte i begynnelsen av april.
– Med unntak av Engebøfjellet, la hun til, vel vitende om at deponering av masser i Førdefjorden har skapt lokalt, regionalt så vel som nasjonalt engasjement.
Hovedinntrykket hennes er likevel at bergindustrien ikke engasjerer den norske befolkningen. Det er sjelden virksomheten trekkes frem i media. Det må jo kunne tolkes positivt, i den forstand at den skaper få konflikter og lever i fredelig sameksistens i de lokalmiljøene der den er til stede.
– I Nord-Norge er den derimot på dagsorden hver eneste dag, både blant tilhengere og motstandere. I Finnmark kan vi slett ikke klage på mangel på oppmerksomhet, fremholdt den profilerte politikeren og trakk paralleller med diskusjonen om vi bør drive med oljeutvinning i Barentshavet.
Pedersen trakk imidlertid frem at selv om vi (fortsatt) sier ja til olje og gass i nord, vil det én dag være ugjenkallelig slutt.
– Hva skal vi da leve av? spurte hun, og hadde svar på rede hånd.
– Arbeiderpartiets tilnærming er å 1) legge til rette for nye næringer, og 2) benytte kompetansen til bedriftene som allerede er etablert i nord og videreutvikle den i det globale markedet.
Pedersen presiserte at vi må satse der vekstpotensialet er stort og der vi har naturgitte forutsetninger. Hun trakk også frem at tilgang på mineraler er en forutsetning for det grønne skifte og et moderne samfunn.
– Vindmøller, solceller og batterier lar seg ikke realisere uten tilgang på metaller, mener Helga Pedersen og Arbeiderpartiet.
Arbeiderpartiet har tidligere vist vilje til å satse på mineralnæringen da det i sitt alternative budsjett for 2017 foreslo å bevilge 25 millioner kroner til NGU (geo365.no: «Vil bevilge 25 millioner kroner»).
På møte i Norsk Bergindustri gjentok Helga Pedersen de 8 punktene som foreslås lagt inn i forslaget til partiprogram (geo365.no: «Vil ha mer kartlegging»). Hun trakk blant annet frem evaluering av mineralloven, gjenoppta kartlegging av mulige mineralforekomster, styrke forvaltningen, styrke kompetansen i kommunene, redusere miljøavtrykkene, bedre tilgangen på kompetent arbeidskraft, og – dette punktet fremhevet politikeren – utarbeide en strategi for mer bearbeiding og mer verdiskaping med utgangspunkt i de ressursene vi utvinner.
– En slik strategi er viktig for oppslutningen om næringen, fremholdt Pedersen.

I utkastet til partiprogram har Arbeiderpartiet et hovedkapittel kalt «Næring og naturressurser». I avsnittet «Norge som industrinasjon» heter det: «Mineralnæringen må utvikles videre med høye miljøkrav og med vekt på produktutvikling og innovasjon. Ambisjonen om å ta ressursene i bruk, både på land og i havet, skal kjennetegne norsk industripolitikk». Videre, under avsnittet «Arbeiderpartiet vil:» går det frem at mineralforvaltningen må styrkes «for å kunne ivareta fremtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene» og øke «FoU-innsatsen for å få til mer produktutvikling, innovasjon og alternativ bruk av avgangsmasser».
Mer står det ikke om den saken. En eventuell næringsminister fra Arbeiderpartiet får en lett jobb.

 

X