Kun 2 metallgruver igjenDet er i Norge kun 2 gruver som driver på metalliske malmer. Bildet er fra Titania i Rogaland som tar ut ilmenitt (titanjernmalm). Foto: Halfdan Carstens

Kun 2 metallgruver igjen

Etter konkursen i Sydvaranger Gruve i 2015, er det bare 2 metallgruver igjen.

Det er kun Rana Gruber AS (jernmalm) og Titania AS (ilmenitt) som driver uttak av metallisk malm i Norge.
Sydvaranger Gruve AS (jernmalm), som gikk konkurs i desember 2015, har i 2016 hatt en begrenset produksjon av jernmalm fra tidligere utdrevne masser, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i i Mineralstatistikk 2016.
Totalt ble det i 2016 omsatt metallisk malm for 1,2 milliarder kr. Det var en nedgang på 54 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Årsaken er i all hovedsak konkursen ved Sydvaranger Gruve AS. Det aller meste ble eksportert (92 prosent). Volumet av solgt malm var i fjor 2,3 millioner tonn.
Med referanse til de siste tiårene var 2010 det beste. Da ble det omsatt metalliske malmer for 3 milliarder kroner.

 Perspektivet: Gitt oljepris 400 kr per fat, tilsvarer en omsetning på 1,2 milliarder kr ca. 8000 fat per dag. Det er i størrelsesorden hva én oljebrønn på norsk sokkel kan produsere. Men (de 2) gruvene gir svært mange arbeidsplasser i distriktene.

I Sverige er situasjonen en helt annen. Landet er EUs ledende metallprodusent, og med god margin den største jernmalmprodusenten. Derfor har Sverie også en serviceindustri innen gruvedrift som er blant verdens ledende.
Men også Sverige har hatt stor nedgang i antall metallgruver. Tonnasjen har derimot økt kraftig de siste 100 årene.
«I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm . För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm. Idag bryts det i Sverige omkring 72 miljoner ton malm. 2016 var 18 gruvor aktiva, varav 16 metallgruvor. 17 gruvor är i drift (Maurliden Östra är i dagsläget ej i drift utan inväntar efterbehandling); skriver sgu.no.
De flesta gruvene finnes i dag i tre malmregioner: Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen.

Sverige har 16 metallgruver, mot Norges 2.

 

X