Rekordår for svensk bergindustri Sverige er Europas største jernmalmprodusent.

Rekordår for svensk bergindustri

Den svenske malmproduksjonen slår den norske ned i støvlene, og Sverige er Europas suverent største jernmalmprodusent.

Den svenske mineralnæringen omsatte i fjor for 45 milliarder kroner (SEK), ifølge SGUs Bergverksstatistik 2019. Det er ny rekord. Til sammenligning omsatte den norske mineralnæringen i 2018 for 10,8 milliarder kroner iht. Harde Fakta (geo356.no: «Næring verdt elleve milliarder»)

Den totale malmproduksjonen nådde et rekordnivå på 86,5 millioner tonn. Økningen på fem millioner tonn siden 2018 skyldes hovedsakelig økt jernmalmproduksjon fra Kaunisvaara i Pajala i Nord-Sverige (operert av Kaunis Iron AB). Økt sink-, bly-, og gullproduksjon fra Aitik, Garpenberg och Zinkgruvan bidro også til rekordvolumene.

Den svenske jernmalmproduksjonen på 29 millioner tonn salgbar jernmalm utgjorde 92 prosent av EUs totale produksjon.

Til sammenligning var den norske malmproduksjonen ca. 2,2 millioner tonn i 2018.

Den globale produksjonen av jernmalm utgjør sammenligningsvis 2.325 milliarder tonn. De største produsentene av salgbar jernmalm er Australia (900 millioner tonn), Brasil (500), Kina (200) og India (175) som alle produserer mer enn 100 millioner tonn. Sverige kommer på en 11. plass, mens Norge tar 25. plassen.

Den svenske gullproduksjonen nådde 8 tonn i fjor og var den høyeste siden 1933. Norge har ingen gullproduksjon.

Sveriges malmproduksjon gjennom 120 år.
Kilde: sgu.se

Intensiverer letingen

I tillegg til å ha høy malmproduksjon, investerer svenske gruveselskaper stort i leting. Prospekteringskostnadene nådde i fjor 955 millioner kroner (SEK), noe som betyr en fordobling på tre år (siden 2016).

Undersøkelseskostnadene i Norge beløp seg til oppunder 100 millioner kroner i 2018 (geo365.no: «Liten interesse for leting»).

Det meste av økningen i den svenske prospekteringen skjer imidlertid nært eksisterende gruver, mens prospektering etter nye gruver ikke vies samme interesse, skriver sgu.se.

Det var ved utgangen av fjoråret 586 aktive undersøkelsestillatelser i Sverige. Norge var per 31.12.2018 belagt med 621 undersøkelsesretter og 169 utvinningsretter for statens mineraler.

Færre gruver

Antall svenske malmgruver har falt dramatisk siden toppåret i 1917. Da var det 264 gruver i drift. I dag er det 12 aktive malmgruver, der 4 driver på jernmalm.

De fleste av gruvene er eldre enn 50 år, og den eldste – Garpenbergsgruvan like sørvest for Falun – nevnes i skriftlige dokumenter fra 1300-tallet. Arkeologer tror imidlertid at det har blitt brutt metaller i området rundt gruven siden 400-tallet.

Mineralressurser og mineralreserver for malm i Sverige. Det aller meste er hjemmehørende i Norrbotten, Skelleftefältet og Bergslagen.
Kilde: sgu.se

 

X