Robust bransje – for nå Norsk bergindustri, her representert ved Verdalskalk AS sitt dagbrudd i Tromsdal, har klart seg relativt godt så langt under pandemien. Foto: Verdalskalk AS / Franzefoss Minerals AS

Robust bransje – for nå

Bergindustrien i Norge har klart seg relativt godt i den første tiden etter at koronatiltakene ble innført. Men situasjonen er fortsatt usikker og negative ringvirkninger kan oppstå i tiden som kommer.

Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri har undersøkt hvordan dens medlemsbedrifter er rammet av koronapandemien.

I slutten av april sendte de ut et spørreskjema for å få tegnet opp status for bergindustrien i Norge. Noen av hovedtrekkene:

  • Om lag en tredjedel har iverksatt eller planlegger permitteringer den nærmeste tiden.
  • Stengte skoler og barnehager har påvirket driften negativt for rundt en tredjedel av de spurte.
  • Ca. 10 prosent rapporterte nedgang i ordreinngangen.
  • 20 prosent opplevde problemer med likviditeten.

Videre rapporterte 16 prosent av bedriftene at kommuners selvpålagte karanteneregler skapte trøbbel for driften. I en tilsvarende undersøkelse i mars var tallet ca. 30 prosent. Den positive utviklingen skyldes nye retningslinjer fra regjeringen i slutten av mars.

Når det gjelder kunder og leverandører, oppga om lag halvparten av de spurte at de ikke merket noen endring i situasjonen. Ca. 66 prosent meldte at koronasituasjonen hadde gitt ingen eller små økonomiske konsekvenser.

Tidligere denne uken avholdt generalsekretær Anita Hall og fagsjef politikk og samfunn Lars-Erik Sletner i Norsk Bergindustri telefonmøte med Næringsdepartementet for blant annet å orientere myndighetene om situasjonen for bergindustrien.

Til geo365.no sier Anita Hall at medlemsundersøkelsen indikerer at det for mange av bransjeorganisasjonens medlemmer er «business as usual».

– Men vi understreker at vi fortsatt står midt oppe i denne pandemien, og det er alt for tidlig å konkludere hvordan bransjen vil manøvrere seg gjennom dette.

– Negative ringvirkninger kan oppstå på et senere tidspunkt, mener hun.

Sekretariatet i Norsk Bergindustri. Fra venstre: Lars-Erik Sletner, Anita Hall, Eli Tho Holen og Njål Hagen. Foto: Norsk Bergindustri

Ønsker fremskynding av gruveprosjekter

Norsk Bergindustri er klare på at dagens situasjon er krevende og skaper usikkerhet blant dens medlemmer. De har klare forventninger til grep fra myndighetenes side, noe som også ble diskutert under møtet med Næringsdepartementet.

– Statens vegvesen kuttet asfaltbudsjettet i 2020. Dette har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser blant våre pukk- og grusmedlemmer. Vi forventer en kraftfull styrking nå i revidert nasjonalbudsjett, slik at sysselsetting og verdiskaping i bransjen igjen styrkes, sier Hall.

Et annet virkemiddel vil være å fremskynde gruveprosjekter.

– Prosjektene til Nussir (ved Repparfjorden) og Nordic Mining (Engebøfjellet) er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest må fremskynde, fremholder Hall.

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse og skatt og avgifter.

– Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting (5-600 arbeidsplasser – mange lokalt) som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter, avslutter Anita Hall.

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen og består av ca. 160 bedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen.

Medlemsundersøkelsen

Bedriftene som svarte på undersøkelsen tilhører bransjegrenene pukk og grus, naturstein, malm og mineraler og leverandør.

Undersøkelsen ble sendt ut i to deler, den første i slutten av mars, og andre del i slutten av april.

Mer enn halvparten av bedriftene har 0 – 50 ansatte.

Av myndighetenes tiltakspakker så langt mener medlemsbedriftene at kortere arbeidsgiverperiode for sykepenger og permitteringer treffer best.

Svarprosenten for medlemsundersøkelsen var 36 (56 svar).

X