Category: Bergindustri

1 100 101 102 103 1020 / 1028 POSTS

Kvarts – et fargerikt mineral

Kvarts – i sin enorme mangfoldighet – gir stadig grunn til undring, og de flotte krystallene kan ha «personlige særpreg», avhengig av hvor og hvordan [...]
Drømmer om 100 millioner tonn malm

Drømmer om 100 millioner tonn malm

Ressursestimatene øker hver gang det bores nye hull, og snart kan det være påvist 50 millioner tonn malm i Nussir-forekomsten. Det dobbelte er imidler [...]
Storhetstid tuftet på svovelkis

Storhetstid tuftet på svovelkis

Den norske bergverksdriften på 1900-tallet var i all hovedsak basert på uttak av svovelkis. Kisen ble brukt som råstoff i svovelproduksjon, men da rås [...]
Bianco Carrara: Fortsatt hvit

Bianco Carrara: Fortsatt hvit

Fasadesteinen på operaen i Oslo kommer fra et uttak rett ovenfor småbyen Carrara. Det er fordi bruk av italiensk marmor har en kulturhistorisk tradisj [...]

Hugger minnesmerkene i Iddefjordsgranitt

En entusiastisk steinhugger i Østfold har fått oppgaven med å tilvirke 52 skulpturer til minne om ofrene på Utøya og i regjeringskvartalet. [...]
Et lite skattkammer

Et lite skattkammer

Overskuddsmasser fra bergverksdrift har tradisjonelt vært et problem. Nå tar bergindustrien skjeen i sin egen hånd for å bidra til en bærekraftig bran [...]
Steinbruddet i Eidskog: GJEMT OG GLEMT

Steinbruddet i Eidskog: GJEMT OG GLEMT

En bankfasade, et universitetsgulv og en steinrøys. Samt et mosegrodd steinbrudd. Det er alt som er igjen etter et kort intermesso med drift på en mør [...]
Nasjonalt FoU-program innen rekkevidde

Nasjonalt FoU-program innen rekkevidde

Bergverksindustrien trenger å tenke nytt. Gjennom forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon skal bransjen fremstå som moderne og fremtidsrettet. [...]

Om å tenke på et tall

Adm. direktør Morten Smelror ved NGU imøtegår påstandene i siste GEO om at berggrunnens verdier ikke er tilstrekkelig dokumentert. [...]
En dristig plan

En dristig plan

Oppskriften fra gull-letingen i Nord-Irland skal følges. Det betyr en sterk økning i etterspørselen etter borerigger de neste årene. Og kanskje et sto [...]
1 100 101 102 103 1020 / 1028 POSTS
X