Går sterkt i mot mineraljakt på dypt vannWWF har tonet et globalt flagg og får unison støtte av norske miljøvernorganisasjoner.

Går sterkt i mot mineraljakt på dypt vann

De norske miljøvernorganisasjonene mener at framtidens mineralbehov kan dekkes gjennom resirkulering, og at det derfor ikke er behov for utvinning i dyphavet.

Miljøorganisasjonen i Norge har tonet flagg. Ikke overraskende går de sterkt ut og krever at Norge skal støtte opp om et internasjonalt moratorium på mineralutvinning på havbunnen til det er bevist at en slik type aktivitet kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og naturens egne funksjoner. Det gjenstår å se i hvilken grad regjeringen […]

Miljøorganisasjonen i Norge har tonet flagg. Ikke overraskende går de sterkt ut og krever at Norge skal støtte opp om et internasjonalt moratorium på mineralutvinning på havbunnen til det er bevist at en slik type aktivitet kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og naturens egne funksjoner.

Det gjenstår å se i hvilken grad regjeringen vil ta hensyn til dette innspillet i arbeidet med konsekvensutredningen som skal være ferdig tidlig 2023.

BMW, Samsung, Google og Volvo

WWF – World Wildlife Fund – har i samarbeid med BMW nylig gått inn for et globalt  moratorium i utforskningen av havbunnsmineraler inntil de miljømessige, sosiale og økonomiske risikoene er fullt ut forstått (geo365.no: BMW vil ikke bruke havbunnsmineraler). I etterkant har Samsung , Google og Volvo signert dokumentet.

«A global moratorium on all deep seabed mining activities is urgently needed. Extraction must not go ahead until the environmental, social and economic risks are understood, and all alternatives to deep sea minerals have been explored. Then appropriate regulation will be needed to protect the marine environment and human well-being.» WWF

Samlet uttalelse

Regjeringen har tidligere besluttet å igangsette en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i henhold til havbunnsmineralloven. Nå foreligger høringsuttalelsene til forslaget på konsekvensutredning (geo365.no: «Norge må bli et foregangsland» ).

En rekke miljøvernorganisasjoner var invitert til å komme med innspill, og Framtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima og WWF Verdens naturfond (WWF) har kommet med en felles uttalelse.

Uttalelsen er sterkt preget av WWFs arbeid med dyphavsmineraler på global basis og tar i liten utstrekning inn norske forhold

Innledningsvis viser organisasjonene til at regjeringen har besluttet å igangsette en åpningsprosess – til tross for advarslene fra forskere som sier at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om disse områdene, og at dette vil kunne føre til irreversible skader på helt unik natur.

De krever derfor at:

  • Regjeringen stanser nåværende åpningsprosess av mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
  • Regjeringen jobber aktivt internasjonalt, særlig i Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA), for et langvarig moratorium på mineralutvinning på havbunnen fram til det er bevist at slik virksomhet kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og naturens egne funksjoner

Flere anliggender

De seks organisasjonene trekker frem følgende områder som de mener er kritiske:

  • Lite kunnskap om dyphavene
  • Tap av store naturverdier
  • Arealkrevende
  • Bryter med FNs bærekraftsmål
  • Resirkulering fremfor gruvedrift

Vil tenke sirkulært

Organisasjonene støtter ikke ideen om at mineralutvinning på havbunnen i norske havområder er nødvendig for å bidra til å dekke behovet for metaller til Det grønne skiftet. De mener rett og slett at produksjonen av fornybar energi kan økes kraftig uten å hente mineraler fra havbunnen.

De setter også spørsmålstegn ved prognosene for framtidige behov for ulike mineraler, og mener at etterspørselen etter de fleste mineraler kan reduseres med 60-90 prosent dersom materialeffektivitet og resirkuleringsgraden økes gjennom innføring av et sirkulært system for forbruk av mineraler.

De forfekter også at framtidsmodellene heller ikke tar hensyn til den raske teknologiske utviklingen innen materialvitenskap, nyskapende forretningsmodeller eller endringer i politikk og livsstil som kan endre behovet for nye mineraler.

Med tanke på at resirkulering er dyrere enn gruvedrift på for eksempel både kobber og jern, ser organisasjonene på utvinning på havbunnen som en trussel fordi tilførsel av mineraler fra dyphavet kan redusere prisene og undergrave langvarige insentiver for produsenter og myndigheter med å skalere opp resirkuleringsprosessen.

Konsekvensutredningen skal være klar til 2. kvartal 2023.

NCS Exploration – Deep Sea Minerals

October 20-21, 2021

Selected Keynote: Karen Hanghøy, Director British Geological Survey, on the need for critical metals 

 

X