Dyphavsmineraler: Starter arbeidet med KU

Olje- og energidepartementet har sendt et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring.

Olje- og energidepartementet har sendt et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring.

– Etterspørselen etter metaller er forventet å øke globalt i fremtiden, og Norge kan sitte på store forekomster av verdifulle mineraler. Det betyr at mineralvirksomhet på havbunnen kan bli økonomisk lønnsomt, sier olje- og energiminister Tina Bru.

«Mineralutvinning på havbunnen kan ha et betydelig fremtidig markedspotensial.

Regjeringen vil derfor legge til rette for «verdiskaping og fremtidige, nye arbeidsplasser i havnæringene, og gjennom utarbeidelse av en konsekvensutredning legges det til rette for en åpningsprosess».  Konsekvensutredningen skal være klar til 2. kvartal 2023.

geo365.no: Norsk industri i startblokken

Det betyr at vi aller tidligst kan få en lisensrunde om knappe tre år.

«Før utvinning av havbunnsmineraler kan vurderes, må antatt drivverdige forekomster påvises. Globalt er det per i dag kun letevirksomhet og kartlegging av havbunnsmineraler som finner sted. Konsepter og teknologier for utvinning er under utvikling.

I en pressemelding forteller Olje- og energidepartementet at det har sendt et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel på offentlig høring med tre måneders frist.

«Havbunnsmineralloven gir bestemmelser om åpning av områder for undersøkelser og utvinning av mineraler på havbunnen, herunder å gjennomføre en konsekvensutredning før tildeling av tillatelser til kommersielle aktører og igangsetting av aktivitet. 

Olje- og energidepartementet viser til at det at det finnes to typer havbunnsmineraler innenfor norsk territorium: sulfidforekomster og manganskorper. Prøver av disse mineralene som Oljedirektoratet har samlet inn viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

geo365.no: Fra olje til mineraler

Det hevdes konsekvent at dette er metaller som verden vil trenge fremover, spesielt i forbindelse med det grønne skiftet.

Konsekvensutredningen er en del av åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel som regjeringen har igangsatt, og den vil sikre involvering fra alle interessenter og fremskaffe mer, oppdatert og samlet kunnskap om hva effektene av en eventuell havbunnsmineralaktivitet kan bli.

Regjeringen arbeider i tillegg med å kartlegge ressursene.

Oljedirektoratets oppfatning av området der de geologiske betingelsene er til stede for å påvise økonomisk interessante forekomster av polymetalliske sulfider og manganskorper. Utredningsområdet for konsekvensutredningen er markert i brunt og utgjøre 592 500 km2. Dette tilsvarer ca. hundre Nordsjø-kvadranter. Utredningsområdet er generelt dypere enn 1500 meter og går ned til 4000 meter. Kilde: OED

«Sulfidforekomstene er påvist langs den norske delen av Den midt-atlantiske spredningsryggen (MASR). Der er de dannet av dagens og tidligere tiders vulkanske aktivitet knyttet til havbunnsspredningen. Forekomster tilgjengelige for utvinning vil kunne finnes innenfor et belte langs spredningsryggen der de ikke har rukket å bli for dypt begravet av sedimenter.»

«Forekomstene av manganskorpe er påvist på undervannsrygger og fjell som stikker opp over havbunnens sedimenter. Disse ryggene og fjellene av fast berggrunn er i sin tid også dannet av vulkanismen knyttet til havbunnsspredningen. Forekomster tilgjengelig for utnyttelse kan dermed finnes overalt der bart fjell stikker opp.»

Skal vurdere ressurspotensialet

I Høringsdokumentet fra OED heter det videre at Oljedirektoratet, i tillegg til å bistå Olje- og energidepartementet i arbeidet med konsekvensutredningen, har fått i oppdrag å kartlegge de kommersielt mest interessante mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel og utarbeide  en vurdering om ressurspotensialet på norsk sokkel.

Denne informasjonen vil inngå som del av beslutningsgrunnlaget for åpning av områder for mineralvirksomhet på havbunnen og således bidra til et best mulig og bredt beslutningsgrunnlag.

Følgende hovedtema er foreslått for en konsekvensutredning:

Undersøkelser; status, utviklingstrender og muligheter
Utvinning; status, utviklingstrender og muligheter
• Beskrivelse av naturforhold og miljø og kunnskapsgrunnlag
Miljøvirkninger av utvinning og mulige avbøtende tiltak
• Virkninger for andre næringer og mulige avbøtende tiltak
• Samfunnsmessige virkninger

OD har fått i oppgave å gjennomføre kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler på norsk sokkel og har gjennomført kartleggingstokt de tre siste årene til dyphavsområdene i Norskehavet. Det er bevilget nye 30 millioner til kartlegging av havbunnsmineraler i budsjettet for 2021.

 

 

X