Geologi – for hele folket

Den nye geoparken i Vestfold og Telemark skal vise hvordan de geologiske prosessene og det geologiske landskapet påvirker alle deler av samfunnslivet. På den måten håper de involverte kommunene at geoturisme kan være en nyttig ressurs for lokalmiljøene, samt tiltrekke kunnskapshungrige tilreisende fra både inn- og utland. For å ha status som Europeisk Geopark kreves det tilrettelegging av de geologiske lokalitetene, og informasjonen må være tilgjengelig på Internett, i brosjyrer, i bøker og på skilt. I tillegg må det foreligge et pedagogisk tilbud. Det kan også være aktuelt å utarbeide stier slik at undervisning kan kombineres med friluftsliv.

–        En geopark er absolutt ikke en arena for steinsamling, dersom noen skulle tro det. Tvert i mot. Geoparken skal formidle om natur og kultur på en bærekraftig måte.

Så enkelt kan det sies. Fylkesordførerne i Telemark og Vestfold slo an tonen med dette enkle budskapet da notabiliteter og godtfolk var invitert til åpningsseremoni på Mølen i Vestfold og Rognstranda i Telemark.

Europeiske Geoparker

Hele 13 land i Europa har så langt etablert til sammen 33 geoparker. Men flere andre land er i ferd med å etablere sine egne parker. Dessuten har UNESCO en visjon om å etablere ”Global Geoparks” på alle kontinenter.

Anerkjent stempel

Mandag 16. juni 2008. Dagen blir for alltid stående i norsk geologis historiebøker. For dette var dagen da Norges og Nordens aller første europeiske geopark – Gea Norvegica Geopark – ble offisielt åpnet. Så forventningene er store. Heldigvis er ambisjonene også det.

Statsråd Dag Terje Andersen fra Nærings- og handelsdepartementet var spesielt invitert og gratulerte de to fylkeskommunene Telemark og Vestfold og de åtte kommunene. Han trakk spesielt frem at de hadde klart det kunststykket å samarbeide om dette prosjektet.

–        Å bli en UNESCO Geopark er et internasjonalt anerkjent stempel på at regionen er et sted som det er verdt å besøke, og jeg håper at parken vil være en ressurs både for reiseliv og næringsutvikling, sa Andersen. Ministeren kommer fra kommunen Lardal som er med i dette interkommunale samarbeidet. Derfor falt det helt naturlig at han var fortrolig med det geologiske voakbularet.

–        Herved erklærer jeg geoparken for åpnet, avsluttet Statsråden.

De ordene markerte samtidig at seks lange og strevsomme år for å oppnå hedersbevisningen Europeisk Geopark og UNESCO Global Geopark var kronet med seier. Så nå begynner arbeidet. Parken skal fylles med innhold.

Vil tiltrekke turister 

–        Statusen som Europeisk Geopark gir muligheter. Nå er det opp til oss å ta UNESCOs kvalitetsgodkjenning i bruk både lokalt og regionalt, sier regiongeolog Sven Dahlgren i Buskerud, Telemark og Vestfold.

–        Merkelappen som en UNESCO-godkjent Europeisk Geopark er et klart tegn på kvalitet. Det gir oss muligheten til å markedsføre vår region, ikke bare geoparkområdet, men også fylkene våre og hele Norge, internasjonalt på øverste hylle, samstemmer Gunn Marit Helgesen, fylkesordfører i Telemark.

Geoparken ligger heldigvis slik til at den er en stor innfallsport for turister som kommer til Norge fra kontinentet. Med sine mange tilbud har den derfor god mulighet for å gi bortskjemte turister en ferie med et variert natur- og kulturtilbud.

–        Geoparken har et betydelig potensial for økt turisttilstrømming fra Europa. De geologiske attraksjonene kan bli en viktig ingrediens i å markedsføre området internasjonalt og nasjonalt, poengterer Dahlgren.

–        Turister fra utlandet kommer i stor grad til Norge for å se vakker og urørt natur. Vårt område er i stor grad ”en hemmelighet” internasjonalt sett, men det har et stort potensial for internasjonal turisme.

Inntil videre er Dahlgren daglig leder i Geo Norvegica Geopark, og ingen skal være i tvil om hvor initiativet til parken kommer fra. Ingen skal heller være i tvil om hvem som har trukket det tyngste lasset. Selv er han kledelig beskjeden og strør om seg med ros til både politikere og byråkrater. Noe som helt sikkert er vel fortjent. Fylkesordføreren i Telemark fylkeskommune, Gunn Marit Helgesen, er tilsvarende raus og slo under åpningsseremonien ettertrykkelig fast at ”vi har verdens beste regiongeolog”. De fleste andre som høytydelig stod frem og hyllet den nye geoparken var også helt klar på hvem som har det meste av æren for at vi i Norge har Nordens første Europeiske Geopark.

Geologien i bunn

Men hvorfor nettopp her? Hvorfor fortjener dette området så flotte titler som Europeisk Geopark og UNESCO Global Geopark? Vi gir igjen ordet til Sven Dahlgren som kjenner området som sin egen bukselomme etter å ha tråkket flere tiår i bergarter som er millioner og milliarder år gamle.

–        Dette området har et stort geologisk mangfold både i norsk og internasjonal sammenheng, og flere geologiske lokaliteter i geoparken er i europeisk og internasjonal toppklasse, mener han.

–        Men det kreves også hvis du skal få status som Europeisk Geopark, legger han til.

–        Vi har levd av geologiske ressurser i denne regionen i minst 500 år. Særlig jernmalm og jernverkene har vært viktig i flere århundrer. Det var her Norge for første gang ble industrialisert da jernverksindustrien ble etablert tidlig på 1600-tallet. Her fikk vi et industrielt tyngdepunkt.

Uttak av lokale geologiske ressurser er en viktig industriell og økonomisk faktor i området også i dag. Dahlgren lister opp kalksteinsgruver og sementproduksjon (Norcem), blokksteinsbrytning i larvikitt fra Oslofeltets bergarter, Norges eneste teglverk (Bratsberg Tegl), kvartsittbrudd i grunnfjellsbergarter, diverse uttak av byggeråstoffer som sand og pukk, samt Farris-produksjonen. I tillegg kommer industri som baserer seg på foredling av geologiske ressurser fra andre deler av landet eller utlandet, bl.a. Yara, petrokjemisk industri, Eramet og Porsgrunn Porselen.

–        Det er derfor lett å vise til sammenhengen mellom variasjoner i det geologiske grunnlaget og viktige deler av vår samfunnsutvikling, sier Dahlgren.

–        Ikke noe område blir en Europeisk geopark eller UNESCO Global Geopark uten at det er en svært viktig geologisk naturarv av internasjonal betydning i området. Det er likevel viktig for alle å forstå at selv om geologien ligger i bunnen så skal en geopark vise sammenhengene mellom det geologisk naturgitte grunnlaget, biologisk mangfold, jordbruk, bosetting, samferdsel, industriutvikling, kultur og lokale tradisjoner. Kort sagt sammenhengene mellom naturgrunnlaget og samfunnet vårt. Derfor er geoparken også en glimrende måte å markedsføre kunst, kultur, lokalmat, tradisjoner og opplevelser som bare vår region kan tilby, påpeker Helgesen.

Hensikt

Gea Norvegica Geopark skal formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet, være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven, tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner, synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter, og bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

Utstrakt tilrettelegging

Sven Dahlgren har visjonene for den nye geoparken i Telemark og Vestfold klare.

–        Geoparkens rolle er å gi befolkningen, og ikke minst skoleklasser, økt forståelse for sammenhengen mellom de geologiske prosessene og forekomsten av ulike råstoffer. Samtidig er vi også opptatt av å vise hvordan industrien bruker råstoffene til produkter som samfunnet trenger.

De åtte kommunene og de to fylkeskommunene har derfor opprettet et Interkommunalt Selskap (IKS) som skal drive geoparken og sørge for informasjon med høy kvalitet til målgruppene. Dette omfatter i løpet av de neste årene tilrettelegging av lokaliteter med skilting, webside, bøker, brosjyrer og DVD-produksjoner. Det vil også bli tilrettelagt et pedagogisk opplegg og et pedagogisk tilbud til skolene. I en viss grad er det planlagt guiding og spesielle publikumsarrangementer. Eksisterende naturinformasjonssentre i noen av kommunene i området skal også oppgraderes og videreutvikles til å tilfredsstille moderne formidlingsstandard.

Geoparken stimulerer til lokal næringsutvikling med basis i geologisk naturarv. Men i UNESCOs charter et det et meget klart punkt om at ingen geoparker eller geoparkpartnere har lov til å selge geologisk materiale.

–        Geoparken eller dens partnere kan derfor ikke selge suvenirer eller andre gjenstander av stein. Dette er naturligvis overhode ikke til hinder for at industrien driver sin virksomhet med uttak av ulike geologiske ressurser, snarere tvert i mot, fremholder Dahlgren.

Dahlgren påpeker også at Geoparken bidrar til aktiv forskningsinnsats i området og samarbeider derfor utstrakt med universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Geologen er selv med på denne forskningen og er forfatter eller medforfatter på flere vitenskapelige publikasjoner.

Ingen hvilepute – skal bli bedre

Geoparken drives innenfor et nettverk med andre geoparker i Europa (”European Geoparks Network) og UNESCO’s verdensomspennende nettverk av geoparker. Dette gir mange muligheter for internasjonal eksponering og markedsføring av geoparkområdet globalt. Geoparken samarbeider også med lokale aktører (skoler, næringsliv, foreninger, interesseorganisasjoner) og med offentlige forvaltningsorganer.

–        Det å være medlem av UNESCO European Geoparks Network gir oss også forpliktelser. Vi må hele tida vise at vi er verdige til å være medlemmer. En geopark blir aldri ”ferdig”, og skal heller aldri bli det. Vi skal alltid være i utvikling, vi skal videre, vi skal bli bedre. Hele tida må vi ha i bakhodet at geoparken skal bruke natur og kultur på en bærekraftig måte, fremhever fylkesordfører Gunn Marit Helgesen.

Europeisk Geopark

En Europeisk Geopark er et avgrenset område som viser en viktig del av Europas geologi. Geoparken må demonstrere hvordan de geologiske forutsetningene påvirker biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur i området. En Europeisk Geopark skal komme innbyggerne til gode gjennom å være en ressurs i næringsutvikling, reiseliv, undervisning og lokal identitetsbygging.

UNESCO Global Geopark

UNESCO Global Geoparks er et relativt nytt konsept hvor UNESCO stimulerer til oppbygging av geoparker på alle kontinenter. European Geoparks Network og UNESCO må godkjenne et område for å få status som en Europeisk Geopark. Et område som godkjennes som en Europeisk Geopark oppnår samtidig UNESCOs merkelapp ”UNESCO Global Geopark”.

Hovedforskjellene mellom en Europeisk Geopark og et Verdensarvområde er at geoparkene fungerer som et nettverk med rettigheter og plikter, mens verdensarvområdene ikke fungerer som et samarbeidsnettverk. Geoparkene genereres gjennom promotering og innsats fra lokalmiljøer, mens verdensarvområdene er nasjonale initiativ. Langt fra alle verdensarvområder har en geologisk komponent.

Historien

Arbeidet med Gea Norvegica Geopark ble initiert av Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold høsten 2002. Gea Norvegica Geopark søkte European Geoparks Network om opptak i juni 2006, og ble etter inspeksjon i august 2006 tatt opp som medlem av European Geoparks Network og UNESCO Global Geoparks på ”The 2nd UNESCO International Geopark Conference, Belfast” i september 2006 (GEO 06/2006). Medlemskapet gjelder for 4 år, og i 2009 skal det vurderes på nytt. Gea Norvegica Geopark har drevet i liten skala siden 2005. Geoparken er nå åpnet med et hovedarrangement 16. juni. Andre arrangementer fordeles på forskjellige steder i geoparken utover året.

 

 

X