Statoils syn på fremtiden

Statoils syn på fremtiden

Fallende produksjon fra eksisterende felt vil kreve store investeringer i olje- og gassektoren fremover.

Verden vil fram mot 2040 ha behov for mye ny fornybar energi. I tillegg kreves betydelige investeringer i ny produksjon av olje og gass for å erstatte fallende produksjon fra eksisterende felt.
Det kommer frem i Statoils Energy Perspectives-rapport som ble lagt frem på torsdag.
–  For å nå målsettingene i klimaavtalen fra Paris er det nødvendig med en rask endring i elektrisitetssektoren og i personbiltransport, i tillegg til en betydelig forbedring i energieffektivitet innen alle sektorer, sier Statoils sjeføkonom Eirik Wærness.
– Selv med rask økning i ny fornybar energi, vil etterspørselen etter olje og gass bare være litt lavere enn dagens nivå i 2040. For å oppveie for fallende global produksjon fra eksisterende felt, vil det kreves betydelige investeringer i ny olje- og gassproduksjonsvolumer som til sammen tilsvarer 15-30 ganger dagens samlede produksjon på norsk sokkel, sier Wærness.
Statoils årlige Energy Perspectives-rapport beskriver hvordan verdensøkonomien, internasjonale energimarkeder og energirelaterte klimagassutslipp utvikler seg, med utgangspunkt i tre ulike fremtidsscenarier: Reform, Renewal og Rivalry.
Reform-scenariet i årets rapport bygger på de nasjonale klimamålene i Paris-avtalen (COP21), med ytterligere tilstramminger i energi- og klimapolitikken utover i tid. I dette scenariet nås ikke togradersmålet.
Scenariet som tar høyde for de mest ambisiøse energi- og klimamålene er Renewal. Her forutsettes det at 9 av 10 nye privatbiler som selges i 2040 vil ha hybridmotorer eller være elektriske. I tillegg forutsettes en enorm endring i elektrisitetssektoren, der sol og vind vil stå for rundt 40 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen i 2040, mot en andel på 5 prosent i dag. I et slikt scenario vil olje- og gassetterspørselen være litt lavere enn dagens nivå.
Det tredje scenariet, Rivalry, er i større grad preget av geopolitisk konflikt og større forskjeller i den regionale utviklingen både når det gjelder økonomisk utvikling og omlegging av energisystemene.
Analysen viser at det uansett scenario er behov for store investeringer innenfor hele energisektoren – både for olje, gass, fornybar, energi-infrastruktur og energilagring frem mot 2040.
Statoil har utgitt Energy Perspectives-rapporten hvert år siden 2011. Dette er en av flere viktige analyser som legges til grunn i selskapets strategiske og kommersielle vurderinger.

Bakgrunn
Energy Perspectives gis ut årlig av Statoil. Rapporten utarbeides uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger. Den er utarbeidet for å gi en faglig vurdering av makroøkonomisk utvikling og langsiktige perspektiver på det internasjonale energimarkedet. Rapporten er basert på modeller og rammeverk som selskapet bruker i forbindelse med langsiktige analyser av energimarkedene.
Det er et mål at rapporten skal skape større forståelse for usikkerhet på lang sikt og hvordan ulike drivkrefter kan påvirke denne usikkerheten. Energy Perspectives har blitt en viktig referanse i selskapets internasjonale samtaler om energi- og klimaspørsmål. Teamet bak rapporten inviteres hvert år til internasjonale møter og konferanser for å presentere sine perspektiver.
X