Har levert PUD for DvalinFra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae Foto: OED

Har levert PUD for Dvalin

Endelig har DEA levert plan for utbygging og drift for funnet Dvalin i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

Funnet opereres av DEA. Planlagt produksjonsstart er oktober 2020.
Dvalin er et gassfunn som ligger i blokk 6507/7, 14 kilometer nordvest for oljefeltet Heidrun og 290 kilometer fra land (Nyhamna). Estimerte utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 18 milliarder standard kubikkmeter gass. Vanndybden i området er rundt 370 meter og reservoaret ligger rundt 4250 meter ned i undergrunnen.
Dvalin blir en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa.
Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner).
Utvinningstillatelse 435 ble tildelt i 2006. Undersøkelsesbrønnen som resulterte i funnet «Zidane» ble boret i 2010. Funnet er foreslått bygget ut med en fire-slots bunnramme knyttet opp mot Heidrun for prosessering og videre eksport til rørledningssystemet Polarled og landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal.
Etableringen av Polarled har muliggjort en tidlig utvikling av funnet samt en kostnadseffektiv utnyttelse av ledig plass og vektkapasitet på Heidrun. Det er mulig å knytte opp ytterligere bunnrammer og brønner til den planlagte undervannsstrukturen. Dette gir muligheter for utvikling av eventuelle tilleggsressurser i Dvalin, i tillegg til andre ressurser i området. Det skal bores fire produksjonsbrønner i Dvalin.
«OD er opptatt av at lønnsomme prosjekter bygges ut og hvor det er mulig, utnytter eksisterende infrastruktur. Vi forventer at realisering av ressursene i Dvalin bidrar til å skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Dvalin, Heidrun og Polarled. I tillegg kan utbyggingen av Dvalin gi spennende muligheter for videre utvikling av andre ressurser i området,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.
Navnet Dvalin kommer fra norrøn mytologi og er et av fire hjortedyr som ifølge den yngre Edda løper rundt verdenstreet Yggdrasil og beiter i løvverket.
Pressemelding
X