Hod-feltet i spill Hod-feltet kan få nytt liv og gi nye arbeidsplasser, gitt en endring i skatteregimet. Foto: Aker BP

Hod-feltet i spill

Dersom Regjeringen ikke sørger for at tiltakspakken til olje- og gassnæringen gir likebehandling, kan det få konsekvenser for utbyggingsprosjekter som Hod, uttaler Pandion Energy.

«Som rettighetshaver på norsk sokkel og partner i den planlagte utbyggingen av oljefeltet Hod anser Pandion Energy det å være av offentlig interesse hvordan selskapet vurderer effekten av Regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Dersom ikke de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven gir like vilkår for selskap i og utenfor skatteposisjon kan dette i verste fall få konsekvenser for kommende utbyggingsprosjekt som Hod, hvor Pandion Energy er eneste partner i tillegg til operatøren.»

Dette skriver Pandion Energy i en pressemelding datert 15. mai. Selskapet har en ti prosent eierandel i Hod-feltet.

Regjeringen la nylig frem forslag til tiltak rettet mot olje- og gassnæringen og leverandørindustrien for å gjøre nye prosjekter mer lønnsomme og dermed bidra til økt aktivitet på norsk sokkel.

Bransjeforeningen Norsk olje og gass hevdet at tiltakene ikke er gode nok og har flere svakheter som medfører at industrien vil få begrenset nytte av forslagene.

Dette kan blant annet få konsekvenser for utbyggingen av Hod-feltet. Operatør Aker BP (90 prosent eierandel) skulle opprinnelig ta en beslutning for utbygging av feltet sør i Nordsjøen i mars, men som følge av koronakrisen og lave oljepriser, har prosjektet blitt satt på vent.

Aker BP påpekte imidlertid i den seneste kvartalsrapporten at tiltakene kan føre til iverksetting av nye investeringer for selskapet.

Prosjektet vil gi rundt 3 000 årsverk, og om regjeringen endrer skatteregimet for petroleumsnæringen, har selskapet kommunisert at de vil gå videre med det. Det medfører også at Aker BP vil trenge flere ansatte, i tillegg til at det vil gi positive virkninger for leverandørindustrien.

Pandion skriver videre at de synes det er positivt at regjeringen kommer næringen i møte, men registrerer at forslaget i sum innebærer en skatteskjerpelse samtidig som det i begrenset grad avhjelper likviditetssituasjonen for selskap utenfor skatteposisjon (som Pandion).

De stiller seg derfor bak Norsk olje og gass’ forslag og ønsker dessuten å fremheve viktigheten av at den endelige innretningen på tiltakene bidrar til ønsket likviditetseffekt for alle oljeselskap som investerer på norsk sokkel.

«Uavhengig av slik brofinansiering vil imidlertid begrensninger i Pandion Energys eksisterende låneavtaler kunne avgrense selskapet fra å gå videre med den planlagte utbyggingen av Hod feltet.»

Hod ble påvist i 1974 og produksjonen løp fra 1990 til 2013. Den eventuelt kommende utbyggingen vil bli en reutvikling av feltet med 5 produksjonsbrønner (med mulighet for totalt 12 brønner) som ved hjelp av gassløft skal produsere 35 millioner fat oljeekvivalenter over 30 år. Prosessering og eksport vil skje fra Valhall.

X