Jekker opp ambisjonene Det nyoppstartede oljefeltet Johan Sverdrup har svært lave CO2-utslipp per produserte fat (0,67 kg CO2/fat). Foto: Equinor

Jekker opp ambisjonene

Equinor skal redusere netto karbonintensitet per produserte energienhet fra produksjon til forbruk med minst 50 % innen 2050.

– I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskaping for våre aksjonærer, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor, i en pressemelding.

I forrige måned la selskapet frem ambisjonene om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg med 40 % innen 2030 og til nær null innen 2050.

Innen 2025 skal selskapet ha CO2-utslipp per fat oljeekvivalenter fra utvinning av olje og gass på 8 kg, noe som tilsvarer gjennomsnittet på norsk sokkel. Til sammenlikning er det globale gjennomsnittet i bransjen i dag 18 kg CO2 per fat.

Lundin la nylig frem en tilsvarende strategi der de sikter mot karbonnøytral produksjon innen 2050. De har i dag utslipp på ca. 4 kg per produserte fat.

Men med de nye ambisjonene strekker Equinor seg lenger, der hele verdikjeden fra produksjon til forbruk medregnes.

Halveringen av karbonintensiteten skal nås gjennom gjennom en kombinasjon av elektrifisering av felter på norsk sokkel og bedre driftseffektivitet, mer produksjon av fornybar energi (primært havvind), mer CO2-håndtering (CCUS) og satsing på produksjon av hydrogen.

I 2026 forventer selskapet en produksjonskapasitet fra fornybarprosjekter på 4 til 6 gigawatt (Equinors andel). Dette er om lag 10 ganger høyere enn dagens kapasitet, og tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekstrate på over 30 %. Mot 2035 forventer Equinor å øke installert kapasitet for fornybare energikilder ytterligere til 12 til 16 gigawatt.

– Som en pioner innen CCUS, er Equinor involvert i arbeidet med å bygge opp en europeisk verdikjede for fangst og lagring av karbon fra tredjeparts industrianlegg. Sammen med en sterk posisjon innen naturgass, betyr det at Equinor er forberedt for framtidig vekst innen hydrogen. Dette gir muligheter for nullutslipp-energi i stor skala, sier Sætre videre.

Equinors nye klimaambisjoner

  • Redusere netto karbonintensitet av produsert energi, hele veien fra produksjon til forbruk, med minst 50 % innen 2050.
  • Tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og bli en global leder innen havvind.
  • Redusere absolutte utslipp fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40% innen 2030, 70% innen 2040 og ned mot nær null innen 2050.
  • Redusere CO2-utslippene per fat olje og gass fra egenopererte felt til under 8 kg innen 2025.
  • Karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.
  • Avvikle rutinemessig fakling innen 2030.
  • Opprettholde lave metanutslipp nær null.
  • Fortsatt benytte en internpris for CO2-utslipp på minst 55 USD per tonn i investeringsbeslutninger.
  • Fortsatt støtte til anbefalingene fra the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Pressemelding

X