Sikter mot karbonnøytral oljeproduksjon Edvard Grieg skal elektrifiseres og utslippene reduseres. Foto. Lundin Norway

Sikter mot karbonnøytral oljeproduksjon

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Lundin la i dag frem en strategi for å redusere utslippene av klimagasser fra olje- og gassproduksjonen. I 2030 er målet å være klimanøytrale.

Allerede fra i år skal produksjonen generere utslipp på mindre enn 4 kg CO2-ekvivalenter per produserte fat, og fra 2023 skal dette tallet halveres.

Til sammenlikning er de globale utslippene per produserte fat olje 19 kg CO2 (2014), og de norske utslippene var i 2012 8 kg CO2 (SSB-rapport).

Lundins reduksjon skal gjennomføres gjennom en rekke tiltak, blant annet ved å elektrifisere produksjonen på norsk sokkel (Edvard Grieg og Johan Sverdrup), ytterligere energieffektivisering og teknologiutvikling.

Investerer i fornybar energi

Elektrifiseringen vil øke Lundins forbruk av fornybar energi, og selskapet vil kompensere for dette ved å investere i fornybar kraftproduksjon som minst tilsvarer forbruket.

Lundin har allerede investert i 50 prosent eierandel i det nye Leikanger kraftverket (Sognekraft er operatør og eier de resterende 50 prosentene).

Selskapet skal fortsette å gjøre liknende investeringer i fremtiden for å sikre markedet tilstrekkelig tilgang på fornybar energi.

Skifter navn

I forbindelse med selskapets overgang til klimanøytral olje- og gassproduksjon og investeringene i fornybar energi, foreslår styret å skifte navn.

Forslaget vil bli tatt opp under Lundins generalforsamling 31. mars, og går ut på å endre navn fra Lundin Petroleum til Lundin Energy.

Pressemelding Lundin Norway

Pressemelding Lundin Energy

X