Klarsignal for NovaNova er en havbunnsutbygging som knyttes opp mot Gjøa-innretningen i Nordsjøen. (illustrasjon: Wintershall)

Klarsignal for Nova

Olje- og energidepartementet godkjente i dag plan for utbygging og drift av Nova-feltet.

– Det er en stor glede å godkjenne min første feltutbygging, Nova. Med om lag 10 milliarder kroner i investering er dette et gigantisk industriprosjekt, som skaper store inntekter til fellesskapet. Utbyggingen har en høy andel norske leveranser og forventes gi om lag 10 000 årsverk i Norge. Dette er et nytt bevis på at norsk leverandørindustri vinner fram i internasjonal konkurranse, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en melding fra Olje- og energidepartementet.

Wintershall og de øvrige rettighetshaverne investerer nær 10 milliarder kroner i utbyggingsprosjektet. Operatøren har beregnet akkumulert produksjon fra Nova til om lag 77 millioner fat oljeekvivalenter. Utbyggingen har høy forventet lønnsomhet og er robust mot både lavere oljepriser og høyere kostnader enn forventet. Operatøren har estimert at den nasjonale sysselsettingsvirkningen av Nova i utbyggings- og driftsfasen vil være om lag 10 000 årsverk.

– For å nå målene i petroleumspolitikken er vi avhengig av et mangfold av oljeselskaper som kan og vil. Nova-utbyggingen gjennomføres av selskapene Wintershall, Capricorn, Spirit, Edison og DEA. Dette illustrerer godt at vi i Norge nå har et mangfold av selskaper også innen utbygging og drift, fortsetter Freiberg.

Nova i Nordsjøen

Nova blir en undervannsutbygging som knyttes opp til Gjøa-plattformen. Feltet ligger i et modent område med nærhet til eksisterende infrastruktur, og kan derfor nyttiggjøre seg av ledig kapasitet for å få til en kostnadseffektiv utbygging. Utbyggingsløsningen som er valgt innebærer installasjon av to havbunnsrammer. Gjøa-plattformen driftes med kraft fra land og Nova vil utnytte ledig kapasitet i anlegget. Det betyr at feltet kan settes i produksjon med lave utslipp til luft.

Planlagt produksjonsstart er i tredje kvartal 2021 med produksjon til og med 2029.

Fakta:
Nova ligger på 370 meters dyp, 120 km nordvest for Bergen og 17 km sørvest for Gjøa-feltet. Det er i hovedsak et oljefelt og ble funnet i 2012. Operatør er Wintershall Norge AS, som 15. mai 2018 overleverte utbyggingsplanen på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelse 418.

Rettighetshaverne i prosjektet er Wintershall Norge AS (35 pst.), Capricorn Norge AS (20 pst.), Spirit Energy Norge AS (20 pst.), Edison Norge AS (15 pst.) og DEA Norge AS (10 pst.).

Pressemelding SMK

X