Arbeidet med KU er nå endelig i gang  Kartet viser området som omfattes av åpningsprosessen. Området dekker 592 500 km2. Kart: OD

Arbeidet med KU er nå endelig i gang  

Nå skal det utredes hvorvidt og hvorledes det er mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet samtidig som havmiljøet ivaretas. 

Oljedirektoratet (OD) har nå startet arbeidet med en konsekvensutredning (KU) vedrørende utvinning av dyphavsmineraler. Tidligere i år ble det gjennomført en høring før det endelige programmet ble fastsatt.

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen – havbunnsmineralloven – fastsetter kravene til en åpningsprosess, herunder konsekvensutredning. Første skritt i prosessen med konsekvensutredning er å utarbeide et program for denne.  Nå har Regjeringen satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, leder arbeidet. Oljedirektoratet (OD) skal bistå departementet i gjennomføringen, og koordinerer det faglige utredningsarbeidet. 

Les på GEO365: Avgjørende for utvinning av dyphavsmineraler 

Program fastsatt 

Det endelige programmet ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. september i år. Programmet angir det formelle og faglige grunnlaget for konsekvensutredningen. 

Konsekvensutredningen skal belyse hvilke virkninger en åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale forhold. Spørsmål som skal utredes er hvorvidt og hvorledes det er mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet, og samtidig ivareta havmiljøet og andre brukere av havet. 

Mer detaljerte forhold knyttet til konkrete utvinningsprosjekter, er ifølge OD, ikke en del av denne konsekvensutredningen. Dette er forhold som skal utredes ved eventuelle framtidige søknader fra kommersielle aktører, som ønsker godkjenning for utvinning av konkrete mineralforekomster, etter at områder er åpnet for virksomhet.  

Les på GEO365: «Komplett galskap» 

Seks grunnlagsrapporter 

Det er utarbeidet seks grunnlagsrapporter som skal utgjøre en viktig kunnskapsbase for gjennomføring av studien. Disse grunnlagsstudiene dekker natur- og miljøforhold (naturforhold på havbunnen, pelagisk økosystem og sjøfugl), næringsvirksomhet (fiskeri og sjøtransport) og teknologier for leting og utvinning av havbunnsmineraler. 

Les på GEO365: Tror på produksjon allerede i 2030 

Kan bli viktig havnæring  

– Mineraler på havbunnen kan bli en ny og viktig havnæring for Norge. Befolkningsvekst og økt bruk av fornybare energikilder er faktorer som påvirker etterspørselen etter metaller, og som kan gjøre det kommersielt interessant å utvinne metalliske mineraler fra havbunnen, skriver OD i en pressemelding. 

OD har påvist at det finnes interessante forekomster av både sulfider og manganskorper på norsk sokkel. Dette er forekomster som inneholder viktige metaller som samfunnet vil trenge framover. 

Les om havbunnsmineraler her 

På konferansenNCS Exploration – Deep Sea Minerals 202120. – 21. oktober i Bergen blir de viktigste utfordringene og mulighetene ved leting etter dyphavsmineraler diskutert av verdens fremste eksperter innen en rekke fagområder. Konferansen tar også opp andre aspekter ved dyphavsmineraler, så som dannelsen av dyphavsavsetninger, karakterisering av forekomster, behovet for kritiske mineraler og – ikke minst – hvordan leting og utvinning kan påvirke miljøet. Flere selskaper som har vist interesse for å være med i den aller første konsesjonsrunden vil også presentere sine tanker og ideer om utforskningen av dyphavet.  

BILLETTER OG REGISTRERING 

X