Sandvassjuvet – en geologisk arv

Sandvassjuvet er et ganske spesielt geologisk objekt som ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Det er ca. 700 meter langt, ca. 10 meter på det smaleste, og vel 40 meter på det bredeste, dybden går fra ca. 10 meter i starten til ca. 60-80 meter i enden av juvet. Sandvassjuvet er skåret med loddrette fjellsider […]

Sandvassjuvet er et ganske spesielt geologisk objekt som ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Det er ca. 700 meter langt, ca. 10 meter på det smaleste, og vel 40 meter på det bredeste, dybden går fra ca. 10 meter i starten til ca. 60-80 meter i enden av juvet. Sandvassjuvet er skåret med loddrette fjellsider og i en rett linje.

Langs kantene kan vi se ned i juvet, og enkelte steder helt øverst kan vi gå i bunnen. Elven fra Sandvassosen flyter først i slak helning med myrer på begge sider, så renner den ut i en foss som danner starten på juvet. Elven er med på å gi den trange dalen liv.

Et lite jutulhogg

Juvet er dannet i siste istid ved at demningen i en isoppdemmet har brutt sammen slik at store mengder vann rant ut. I løpet av kort tid, neppe mer enn ett døgn, har vannmassene skåret seg ned i fjellet og gravd ut sand, grus, stein og svære blokker. Det er det samme fenomenet som skapte det berømte Jutulhogget i Alvdalen og Rendalen kommuner. I Rondane finnes det også et juv som heter Jutulhogget, men dette er ikke mer enn 100 meter langt og på langt nær så imponerende som det egentlig Jutulhogget.

Den siste halvdelen av juvet er dekket av en steinrøys, men ved utløpet kommer elven fram i dagen igjen. Fra denne siden viser det seg med sine mektige, mørke og loddrette fjellsider. Sandvatnet, elveosen og elven som renner ned i juvet er en umistelig del av dette synsinntrykket.

Truet av utbygging

Fylkesmannens miljøvernavdeling har kartlagt vegetasjonen i Sandvassjuvet som er meget rik og inneholder 377 ulike arter. Disse er fordelt med 117 karplanter, 104 bladmoser, 50 levermoser, 89 typer lav, og 17 ulike typer sopp. Blant disse er én svært sjelden i Rogaland, én er mindre vanlig i fylket, med fine forekomster i juvet. Fem er sjeldne i Rogaland. Tjue regnes som mindre vanlige.

Men nå er dette mangfoldet truet. Lyse Produksjon har planer om å demme opp elven, noe som vil ødelegge naturperlen. Det er derfor viktig å få nasjonal oppmerksomhet omkring denne geologiske merkverdigheten, og den er del av et forslag fra Rogaland Naturvern til nasjonalpark i dette området som er under behandling i Miljøverndepartementet.

Dette forslaget fra Arent Greve er grundig omtalt med tekst, bilder og kart på www.geoportalen.no/nasjonalarv.

Geologisk nasjonalarv

Forslagene til kandidater til Vår geologiske nasjonalarv har begynt å komme inn. De vil fortløpende bli presentert på nettstedet www.geoportalen.no/nasjonalarv med tekst, bilder og kart.

Skrevet av Arent Greve

X