Anbefaler Dalen gruverAvfallsselskapet NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand tar hånd om de største mengdene med farlig avfall i Norge. Det største volumet er norsk og importert flyveaske og syreholdig avfall som blir nøytralisert og deretter deponert. Foto: NOAH

Anbefaler Dalen gruver

Miljødirektoratet mener at Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et framtidig deponi for uorganisk farlig avfall.

Deponiet for farlig avfall på Langøya i Oslofjorden er i ferd med å fylles opp, og innen 2022 må det på plass en eller flere nye behandlingsløsninger. Miljødirektoratet har vurdert fire alternativer.
Med bistand fra Direktoratet for mineralforvaltning, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og konsulenter har Miljødirektoratet vurdert tolv gruver og steinbrudd som er nedlagt eller i ferd med å avsluttes, i tillegg til fjellhaller som er tenkt etablert.
Fire av lokalitetene kan være egnet for etablering av et nytt deponi:
** Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn
** Dagbrudd i Rekefjord i Sokndal
** Planlagt fjellhall i Lervika i Kvinesdal
** Planlagt fjellhall i Raudsand i Nesset kommune
– Med faktagrunnlaget vi har skaffet oss i dag, framstår Dalen gruver i Brevik som den beste kandidaten. Både Dalen og Rekefjord har en geologi og hydrogeologi som gjør at deponeringen kan skje på en miljømessig forsvarlig måte, noe som er helt grunnleggende, men Dalen har et dobbelt så stort deponivolum som Rekefjord, sier miljødirektør Ellen Hambro.
– At vi peker på Dalen gruver som det beste alternativet, betyr ikke at vi utelukker Rekefjord. Konkurranse i markedet er bra, og virksomheten i Rekefjord i Sokndal kommune kan uavhengig av vår anbefaling til departementet, lage planprogram og konsekvensutredning og starte en prosess med å få på plass et anlegg i dagbruddet, sier Hambro.
De to fjellhallene eksisterer ikke ennå, men de kan også vise seg å være egnet hvis virksomhetene velger å gå videre med prosjektene.
– Men per dags dato vurderer vi at usikkerheten er så stor at det er vanskelig å anbefale dem nå, forteller Hambro.
Konklusjon vår er at Dalen i Brevik utpeker seg særlig fordi gruvene har et betydelig større volum og dermed lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår. Det aktuelle driftsselskapet i Brevik har i tillegg dokumentert nødvendig kompetanse, kommet langt i sitt arbeid og vist at de vil foreta de nødvendige investeringene. Det gir større trygghet for at et deponi blir etablert i tide, sier Ellen Hambro.
Les hele pressemeldingen her.

X