Dyphavsmineraler til Stortinget Olje- og energiminister Tina Bru vil ha letingen etter dyphavsmineraler inn i en Stortingsmelding.

Dyphavsmineraler til Stortinget

Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

– Mitt mål er at norske energiressurser, både olje, gass og fornybar energi, også i fremtiden skal bidra til verdiskaping, velferd og lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen skal vise hvordan regjeringen vil legge til rette for fortsatt verdiskaping og industriell utvikling basert på energiressursene våre, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Towards deep sea mining

Viktige tema i meldingen vil derfor være

  • fremtidig utvikling av norsk petroleumsnæring,
  • klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030,
  • kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, samt
  • vindkraft til havs og veikart for hydrogen

– Mulighetene for å skape arbeidsplasser, industriell utvikling og verdier for samfunnet fra petroleumsressursene fremover er fortsatt store, men de neste tiårene vil se annerledes ut enn tiårene som ligger bak oss, sier ministeren.

Aiming for the first ever licensing round

Veikart for hydrogen

I årene fremover vil det norske kraftsystemet og vår tilgang på fornybar kraft legge grunnlaget for omstilling og verdiskaping, både på land og på norsk sokkel. Kraftsystemet på land og olje- og gassproduksjonen knyttes tettere sammen gjennom elektrifiseringen av norsk sokkel. I tillegg er potensialet for vindkraft til havs stort, men utfordringene er også mange. Hydrogen og CO2-håndtering kan på sikt bli nye vekstområder for norsk næringsliv.

I meldingen vil regjeringen legge frem et nytt veikart for hydrogen som en oppfølging av nasjonal strategi for hydrogen.

Dyphavsmineraler – for 1te gang

– Utvinning av mineraler på havbunnen kan bli en ny havnæring på lengre sikt, men er helt i startgropen som næring, sier ministeren.

Dette vil være første gang mulighetene innenfor en slik næring omtales i en melding til Stortinget.

 

 

X