Forkastningsblokkene må bores! Torgeir Stordal er letedirektør i Oljedirektoratet og liker at oljeselskapene «snur hver eneste stein» i jakten på ressurser. Foto: Halfdan Carstens

Forkastningsblokkene må bores!

Nylige funn både i Nordsjøen og Norskehavet har vist at nærfeltleting kan være svært lønnsomt. Derfor må alle godt definerte prospekter undersøkes med boring.

EM-data fra PetroMarkers multiklientundersøkelse i Norskehavet (GEO 02/2018: «Forbedret teknologi for nærfeltleting») antydet at undersøkelsesbrønn 6507/8-10 S på prospektet Grind ville være tørr (geo365.no: «Innertier for EM-teknologien»).

I forrige uke kom pressemeldingen fra Oljedirektoratet som viste at brønnen ikke hadde spor av hydrokarboner (geo365.no: «Knusktørt for Neptune»).

Dybdeseksjon med seismikk og 2D «unconstrained» resistivitetsinversjon fra vertikale EM-data. Brønnlokasjonen har ingen anomali.
© PetroMarker

Spørsmålet som da reiser seg er om det for denne brønnen ikke er lagt nok vekt på bruk av «hele verktøykassen», altså at EM-dataene ikke ble honorert tilstrekkelig under de-riskingen.

 – Jeg er enig med dem som sier at EM-teknologien ikke er noen «silver bullet». Den vil alltid være ett av mange verktøy, sier Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet..

– Det har imidlertid vist seg at EM fungerer godt i enkelte områder, og mindre bra i andre områder, dette avhenger blant annet av hvilke bergarter som befinner seg i undergrunnen, og hvor dypt reservoaret ligger, legger han til.

Den erfarne geologen medgir samtidig at hvis EM-dataene kan kalibreres mot funn i nærheten med overveiende lik geologi, kan det være større grunn til å stole på resultatene.

– Men det vil alltid være en «case by case-vurdering», presiserer han.

Selskapene bestemmer selv risikoen

Letedirektøren vil uansett ikke være med på at Grind ikke skulle være boret bare fordi EM-dataene ikke viste en anomali. Han påpeker at Oljedirektoratet setter pris på at ulike letemodeller og at teknologier testes – det er noe av fundamentet for forvaltningen av ressursene på sokkelen.

– Leting er en øvelse der det alltid vil være en viss risiko for å bomme. Hvilken risiko selskapene ønsker å ta, er selvsagt opp til selskapene selv. Det beste vi kan gjøre er å lære av all geologisk informasjon vi får fra letebrønnene – uansett resultat.

– Det er svært viktig at de gjenværende forkastningsblokkene blir boret, og funnene på Echino Sør (geo365.no: «Et stort, lite funn») og Bergknapp (geo365.no: «Lovende funn utenfor Midt-Norge») illustrerer dette poenget veldig godt, sier Torgeir Stordal.

Iht. foreløpige ressursberegninger kan disse to funnene gi en ressurstilvekst på opptil et par hundre millioner fat o.e., og – slik myndighetene har påpekt – kan slike funn i nærheten av eksisterende felt og infrastruktur være svært lønnsomme.

 

X