Tester spennende letemodellAGR har gjort et petroleumsgeologisk studie av Finnmarksplattformen, og både seismikken og kartet viser tydelig at Lundins brønn 7130/4-1 bores på en letemodell med permiske oppbygninger, og at det er store likheter med Statoils funn i 7128/4-1. Hvis Lundin gjør et funn, ser vi også at det er flere fellmuligheter i øvre perm. © AGR

Tester spennende letemodell

Lundin borer nå det som kanskje er årets mest spennende brønn. Permiske spikulitter er hovedprospektet.

Lundins brønn 7130/4-1 Ørnen borres på en permisk letemodell definert gjennom et funn som Statoil gjorde i 7128/4-1 i 1994.
Statoils primære prospekt var karbon sandsteiner, og både boringen og loggingen indikerte at formasjonen inneholdt gass. Men sandsteinsreservoaret var ifølge Oljedirektoratet tett og ble derfor ikke testet.
Statoils sekundære letemodell påviste imidlertid bevegelig olje under en gasskappe. Olje/vann-kontakten ligger 1550 meter under havoverflaten, og reservoaret består av spikulitter, en organisk sedimentær bergart, som det foreløpig ikke er knyttet produksjon til på norsk sokkel.
Bergarten spikulitt er ukjent for de fleste (også for forfatterne av Norsk Geologisk Ordbok). Vi spurte derfor medlemmene av Geonova («the geoscience community»), og fikk dette svaret: «En spikulitt er en bergart som har silikanåler som hovedkomponent. Disse er et produkt av nedbrytingen av silikasvamper. Nålene kan samle seg i større enten mengder der hvor disse organismene levde, eller re-sedimenteres og anrikes gjennom transport og sorteringsmekanismer. Hvis de begraves under påfølgende avsetningsbergarter, vil de etter hvert bli utsatt for kjemiske forandringer som omtales som silikadiagenese. Derved kan de bli omdannet til bergarten spikulitt, som i forskjellige varianter kan danne både kilde- tak- og reservoarbergart for oljefelt. I norsk sammenheng bør det kanskje nevnes at disse bergartene i ukonsolidert tilstand danner et slags slam, som har en del likheter med karbonatslammet som var utgangspunktet for reservoarbergarten i Ekofisk-feltet». Det finnes publikasjoner om oljeproduksjon fra spikulitter fra både Oman ot Texas.
Oljedirektoratet har definert en en letemodell på Finnmarksplattformen (bpu-4) i Tempelfjordgruppen og Røyeformasjonen (sen perm alder), der reservoaret i hht. Oljedirektoratet består av «silisifiserte karbonater og sandsteiner». Undre karbon kull og karbonholdig skifer, undre perm karbonatrikt slam, og øvre perm skifre er mulige kildebergarter, igjen ifølge Oljedirektoratet. AGR og APT har i sitt studie av Finnmarksplattformen vist at kildebergarten(e) ligger i oljevinduet. AGR mener derfor at den største usikkerheten i Lundins prospekt6 er knyttet til heterogenitet i reservoaret.
Har du plassert ditt WellBet på Ørnen? Snart «stenger» vi!
WellBet – Ørnen
Geonova WellBet – Powered by Atlantic Petroleum
Use your geoscience skills to make an educated guess about the outcome of prospects on the Norwegian Continental Shelf.

X