Verden trenger norsk olje

Verden trenger norsk olje

Det er stor sannsynlighet for at verdens oljeforbruk er høyere i 2050 enn i dag, skal vi tro Equinors Energy Perspectives 2018.

«Det er vanskelig å spå – især om fremtiden«.
Equinor tar konsekvensen av dette og har laget 3 framtidsscenarioer i sin nylig utgitte  Energy Perspectives 2018: Reform, Renewal og Rivalry.

Statoils syn på fremtiden (Energy Perspectives 2017)

Det sikreste framtidstallet i rapporten er at verdens befolkning vil være nært opp mot 10 milliarder i 2050 (9,8). Mer usikkert  blir det når Equinor spår om den økonomiske veksten. Her varierer estimatene fra 1,9 til 2,7 prosent per år gjennom 35 år (2015 er referanseåret).
Antakelser om økonomisk vekst og energieffektivisering er nøkkelen til å forstå framtidig energiforbruk. Basert på de 3 scenarioene ser Equinor for seg at energiforbruket er 15 % lavere i 2050 enn i 2015 for Renewal, 25 % høyere for Reform og 30 % høyere for Rivalry.
Basert på at Renewal langt på vei er ønsketenkning (krever «vast improvements in energy intensity»), kan det være lurt å forholde seg til de to andre scenarioene når vi skal prøve å forstå behovet for (norsk) olje og gass i framtiden.
Equinor minner oss om at 82 prosent av det totale energibehovet ble dekket av de fossile energikildene olje, gass og kull i 2015.
I alle tre sceanarioer som Equinor har studert minker prosentsatsen fram til 2050: 51 % for Renewal, 70 % for Reform og 77 % for Rivalry.
At prosentsatsen går ned betyr imidlertid ikke at de absolutte verdiene blir mindre.
Equinor antar for eksempel at verden vil produsere 105 millioner fat olje per dag for det midlere (Reform) scenarioet. Forbruket er i dag i overkant av 90 millioner fat per dag.
Det er altså all grunn til å tro at det er behov for norsk olje også 30 år fram i tid. Og vel så det.

The future of energy is uncertain. Energy Perspectives therefore contains three scenarios that provide a wide outcome space for global energy market developments. There is no probability attached to the scenarios, but each scenario is technically achievable based on a distinct set of assumptions. The main scenario drivers can be summarised as economic development, climate policies, market forces, technology, energy efficiency and geopolitics, with the individual scenarios placing more emphasis on certain drivers.
In Reform, market forces and technology developments take priority, while in Renewal, climate policies are driving the outlook. Rivalry is a scenario where geopolitics play centre stage. Energy market developments are kept similar in all three scenarios until 2020, at which point they start to diverge. The size of the global energy system and its inherent inertia entail that it will take some time before new development paths will become clear and visible. Out of the three scenarios, only Renewal represents a sustainable future from a climate perspective.

 

X