Ingen deponi-løsning i sikte Haster med ny løsning: Deponiet på Langøya forventes å være fullt i 2024. Foto: NGI

Ingen deponi-løsning i sikte

Miljødirektoratet har vurdert kandidatene som kan ta over for anlegget for uorganisk farlig avfall på Langøya etter 2024. Ingen av alternativene er utredet godt nok, er konklusjonen.

Verken Raudsand, Gudvangen eller Odda er utredet godt nok med hensyn til om lokalitetene er egnet som deponi for farlig avfall. Det er blant konklusjonene til Miljødirektoratet, som har vurdert de alternative fremtidige deponiene som potensielt kan ta over for deponiet på Langøya utenfor Holmestrand i Oslofjorden.

Anlegget på Langøya har siden 1985 behandlet og sluttdisponert uorganisk farlig avfall. Avfallet lagres i de tidligere kalksteinsbruddene på øya. Det er forventet at lagringskapasiteten nås i 2024. Dermed begynner tiden for å lokalisere et nytt alternativ for deponering å renne ut.

Miljødirektoratets vurdering er et svar på en tidligere rapport utformet av et ekspertutvalg. Ekspertutvalget konkluderte ikke med hvilken av lokalitetene som vil være beste stedet for et nytt deponi, men mente at staten ikke burde gå videre med gruvegangene i Brevik som en kandidat.

«Med dagens kunnskap har vi derfor ikke et tilstrekkelig miljøfaglig grunnlag for å kunne si med sikkerhet at det vil være miljømessig forsvarlig å tillate et deponi for farlig avfall på disse lokalitetene», skriver Miljødirektoratet, men legger til at det miljøfaglige grunnlaget heller ikke utelukker deponi per i dag.

Direktoratet vil dermed ikke angi noen konkret tidshorisont for når det er realistisk at det vil kunne bli etablert deponi på noen av lokalitetene.

De skriver videre i brevet at forslagene til overgangsløsninger verken hver for seg eller samlet har et særlig stort potensial for å håndtere avfall på en miljøforsvarlig måte.

«Vi mener derfor at det ikke er mulig å håndtere en eventuell situasjon med manglende nasjonal deponikapasitet for uorganisk farlig avfall uten vesentlig økt eksport av denne typen farlig avfall», skriver Miljødirektoratet, som understreker behovet for en rask avklaring av hvordan Norge skal sikre ny deponikapasitet.

X